KVKK

TERRALAB LABORATUVAR MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Amaç
Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının amacı, TERRALAB Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş’nin (TERRALAB) T.C. Anayasası m. 20 çerçevesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunması hakkının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına Kanunu (KVKK) çerçevesinde öngörülen ilkeler doğrultusunda uygulanmasını sağlamak ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik usul ve ilkeleri belirleyerek yasal uyum sürecini tamamlamaktır.
2. Kapsam
Bu politika, TERRALAB’ın veri sorumlusu olarak şirket bünyesindeki bütün birimlerde kayıtlı bulunan kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik her türlü faaliyet bakımından uygulanmakta olup; personel, müşteriler, tedarikçiler ve üçüncü kişilere ilişkin tüm kişisel verileri kapsamaktadır.
3. Politikanın Uygulanması
Bu politika TERRALAB’ın tüm birimlerinde, kişisel verilerin kayıt ve işlenmesini içeren her türlü faaliyetin yürütülmesinde, risk analizi sonucunda oluşturulmuş ilgili detaylandırılmış veri prosedürleri ile tamamlanmak suretiyle uygulanacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri ile politika hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükteki mevzuat hükümlerine öncelik tanınacaktır.
4. Kişisel Verilerin Korunması
TERRALAB, KVKK çerçevesinde veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kanunun öngördüğü güvenlik düzeyinin teminine yönelik gereken her türlü teknik ve idari tedbiri almayı kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüdün gereği olarak; − TERRALAB’ın yürütmekte olduğu tüm faaliyetler ilgili birimler bakımından detaylı olarak analiz edilmiş ve Veri Sorumluları Sicili’ne yapılacak kayıtta esas teşkil edecek bir kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. − TERRALAB, bünyesinde kayıtlı bulunan kişisel verilerin tespiti ve sınıflandırılması ve bu verilerin korunmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek risklerin tespitine yönelik düzenli olarak risk analizleri yapmaktadır. − TERRALAB tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bilgi güvenliği ve teknik bakımdan uzman personel tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. Gereken teknik önlemler teknolojinin bilinen durumu çerçevesinde alınmakta, periyodik olarak kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Şirket bilgisayar sistemlerinin güvenliği, güncel virüs koruma ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar ile sağlanmaktadır. − TERRALAB’ın şirket faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında görevlendirdiği alt yüklenicilerin tamamı kişisel verilerin korunması ve KVKK çerçevesinde gereken önlemlerin alınması konusunda ilgili birimler tarafından bilgilendirilmekte ve denetlenmektedir. − TERRALAB’ın alt yükleniciler, müşteriler, tedarikçiler ve üçüncü kişiler ile yapmış olduğu sözleşmeler KVKK çerçevesinde incelenmiş, uyum süreci bakımından gereken değişiklikler yapılmış ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin ek protokoller düzenlenmiştir. − TERRALAB bünyesinde çalışan personelin hizmet sözlemeleri KVKK çerçevesinde gözden geçirilmiş, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kanunda öngörülen hallerde personelin açık rızalarının alınması için gerekli protokoller hazırlanmıştır. − Personel ve üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler elektronik ortamda şifreli olarak ve fiziksel ortamda kilitli dolaplarda, sadece ilgili birimlerdeki belirli personelin erişim sağlayabileceği şekilde güvenli şekilde saklanmaktadır. − Şirketin, veri sahibinin ve ilgili üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen video kamera ile izleme faaliyeti bu politikada sayılan amaçlarla sınırlı olup, kişilik hakkına herhangi bir şekilde müdahaleye sebebiyet verecek alanlarda izleme söz konusu olmayacağı TERRALAB tarafından kabul ve taahhüt edilmiş ve KVKK 12. Maddesine uygun olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Bu amaçla tutulan kayıtlara sınırlı sayıda şirket personeli ve güvenlik görevlileri erişim sağlayacak olup, söz konusu kişiler bu kayıtların gizlilik ve güvenliğini sağlama ve koruma yükümlülüğü altındadır. − Elektronik ve fiziksel ortamda saklanan veriler, işleme süresinin bitiminde belirlenen prosedürlere uygun olarak imha edilmektedir. − Herhangi bir kişisel veri ihlali halinde KVKK çerçevesinde Kurul ve ilgili kişilere yapılacak bildirim usulleri belirlenmiştir. − TERRALAB personelinin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında bilgilendirilmesi ve şirket bünyesinde farkındalık yaratılması için İnsan Kaynakları departmanı gözetiminde düzenli eğitimler planlanmıştır.
5. Kişisel Verilerin İşlenmesi
TERRALAB şirket faaliyetleri çerçevesinde tüm kişisel veriler KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. TERRALAB, KVKK m. 4 uyarınca kişisel verileri hukuka ve MK m. 2’de öngörülen dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ölçülülük ilkesi gözetilerek işlemekte; söz konusu kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamakta; veri işlemenin amaçlarını işlemeden önce yasal hükümler ve meşruiyet çerçevesinde açık bir şekilde belirlemekte; veri işlemesini sadece bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak gerçekleştirmekte ve işlenen kişisel verileri yalnızca işlendikleri amaç için gerekli olan veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza etmekte, sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler TERRALAB tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. TERRALAB, KVKK m.10 uyarınca, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğu haklar hususunda aydınlatmaktadır. a) Kişisel Verilerin İşlenmesi Koşulları TERRALAB bünyesinde kişisel veriler KVKK m. 5 çerçevesinde kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunması halinde işlenir. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın TERRALAB kişisel verileri işleyebilir: − İşlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, − İşlemenin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisi ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, − İşlemenin ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, − İşlemenin TERRALAB’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, − İşlenecek kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, − İşlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, − İşlemenin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, TERRALAB’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması. b) Kişisel Verileri İşleme Amaçları TERRALAB, yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir: − TERRALAB insan kaynakları politikalarının yürütülmesi doğrultusunda; TERRALAB insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, söz konusu pozisyonlar için gereken koşulların (eğitim durumu, askerlik hizmeti, adli sicil kaydı, ağır ve tehlikeli işlere uygunluk raporu vb.) bulunup bulunmadığının tespiti, − TERRALAB insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi ve personel kayıtlarının tutulması − Personele ilişkin sağlık sigortası, grup sağlık sigortası, grup ferdi kaza sigortası, bireysel emeklilik sigortası için gereken sözleşmelerinin kurulması ve ifası, − Personel maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi, − Personele ilişkin olarak hizmet sözleşmesi ve/veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, − Personel performans ve faaliyetlerinin gözetimi ve denetimi − Personel yetkilerinin belirlenmesi ve güncellenmesi, − İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, − Personel sağlığının korunması ve kontrolü, − Kamu Kurumları ile imzalanmış olan ihale sözleşmelerin ifası, Kamu ihale sürecine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi, − Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile akdedilen sözleşmelerin ifası, − Ürün ve hizmet pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, − Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi, − TERRALAB müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte yürütülen faaliyetlerin planlanması, − Yurt içi ve dışında düzenlenen fuar ve konferanslarda yapılacak görüşmelerin planlanması ve organizasyonu, − Satış sonrası eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi, − Yurt dışında gerçekleştirilecek proje, toplantı ve fuarlara ilişkin personel vize ve konsolosluk işlemlerinin tamamlanması, − İş geliştirme, proje, planlama ve yönetimi, − TERRALAB tarafından sunulan hizmetlerin ifası, − TERRALAB ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası − TERRALAB kurumsal iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, − Şirket içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, − Finansal planlama ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, − Bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği sistem ve uygulamalarının planlanması, kurulumu ve yürütülmesi, − TERRALAB bünyesinde bulunan personelin güvenliğinin sağlanması, − TERRALAB yerleşke, tesis ve demirbaşlarının güvenliğinin sağlanması, − Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, − Mevzuatta öngörülen hallerde yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi, − Personel ve şirket güvenliğine ilişkin tedbirlerin sağlanması ve korunması amacıyla TERRALAB yerleşke ve tesislerine gelen ziyaretçilerin tespiti ve kaydının tutulması,
6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
TERRALAB bünyesinde özel nitelikli kişisel veriler kural olarak ancak ilgili kişinin açık rızasının bulunması halinde işlenmektedir. İşyeri sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla işyeri hekimi tarafından yapılan periyodik muayeneler öncesinde ilgili personelin aydınlatılması ve açık rızasının alınması için periyodik muayene formuna ek olarak bir aydınlatma ve onay formu ve işyeri hekimi tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gizliliğin sağlanmasına yönelik taaahütler içeren ek protokoller hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. TERRALAB özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini temin etmek amacıyla yasal gerekliliklere ve Kurul tarafından belirlenecek önlemlere uyum sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta ve düzenli olarak gözden geçirip güncellemektedir. KVKK m. 6 uyarınca, TERRALAB sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işleyebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın TERRALAB tarafından işlenebilir.
7. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Esaslar
Bu protokolde belirtilen amaçlarla ve aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yetkili kamu makam ve kuruluşları ile kişisel verilerin saklanması ve korunmasına ilişkin KVKK uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden TERRALAB ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak üzere üzere TERRALAB’ın faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde bulunulan, doğrudan ya da dolaylı olarak birlikte çalışılan yurt içinde ve yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir. a) Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarımı TERRALAB tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Bununla birlikte, KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve koşullarda yetkili idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. TERRALAB, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder. TERRALAB, KVKK m. 5/2 ve m. 6/3 uyarınca öngörülen ve Protokol m. 5/a’da belirtilen hallerden birinin varlığı ve gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alınması koşuluyla yurtiçindeki üçüncü kişilere ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın aktarabilir. Buna göre ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksine hüküm bulunmadığı sürece kişisel veriler TERRALAB tarafından Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir. b) Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarımı TERRALAB tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılamaz. TERRALAB, KVKK m. 5/2 ve m. 6/3 uyarınca öngörülen ve Protokol m. 5/a’da belirtilen hallerden birinin varlığı ve şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda da TERRALAB ve verinin aktarılacağı yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması koşuluyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarabilir.
8. Kişisel Verileri TERRALAB Tarafından İşlenen İlgili Kişilerin Haklarının Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Kişisel verileri TERRALAB tarafından işlenen gerçek kişiler TERRALAB’e başvurarak kendisiyle ilgili; a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f. İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerini www.terralab.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte, ıslak imzalı bir nüshasını Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak A. Öveçler Çankaya/Ankara adresine veya elektronik imzalı olarak kisiselveri@terralab.com.tr adresine ücretsiz olarak iletebilirler. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Kişisel veri sahibinin, TERRALAB’e yukarıdaki şekilde ilettiği talepler TERRALAB tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Yapılan inceleme sonucunda başvurunun TERRALAB’ın hatasından kaynaklandığının tespiti halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir. TERRALAB, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir ya da başvuruda yer alan hususları açıklığa kavuşturmak amacıyla, kişisel veri sahibine çeşitli sorular yöneltebilir. TERRALAB aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıkça belirtmek koşuluyla reddedebilir: − Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. − Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat, veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. − Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. − Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. − Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. − Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. − Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. − Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. − Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerinin engelleme ihtimali olması. − Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması. − Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. KVKK m. 28 uyarınca aşağıda sayılan hallerde kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarını ileri süremezler: − Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. − Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. − Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetkileri verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. − Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVKK m. 28/2 uyarınca; aşağıda sayılan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı dışında kalan haklarını ileri süremezler: − Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. − Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. − Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. − Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi
TERRALAB tarafından elektronik ve fiziksel ortamda KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen hükümlere uygun olarak işlenen kişisel veriler; Türk Ceza Kanunu m. 138 ve KVKK m. 7 uyarınca veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde, TERRALAB’ın alacağı bir karar doğrultusunda veya ilgili kişinin talebi üzerine TERRALAB tarafından kişisel veri imha politikası çerçevesinde silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kişi tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talep edilen kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü bulunan durumlarda TERRALAB’ın ilgili kişinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik veya fiziki ortamda işlenen kişisel verilerin imhası kişisel verinin sonradan hiçbir şekilde kullanılamayacak biçimde hem elektronik hem de fiziksel olarak yok edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Söz konusu imha edilen kişisel verilerin TERRALAB tarafından ilgili mevzuat ve bu protokol çerçevesinde üçüncü kişilere muhafaza veya işleme amacıyla aktarılmış olması halinde, bu veriler ilgili üçüncü kişiler tarafından da bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir. 30224 sayılı yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca TERRALAB periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.
10.Diğer Hususlar
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır. Bu politikanın hükümleri, mevzuat değişiklikleri, teknolojik gelişmeler ve düzenli olarak yapılan risk analizlerinin sonucunda gerekli görülen hallerde güncellenecektir. TERRALAB tarafından hazırlanan işbu Politika TERRALAB Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu tarafından ...................................... tarihinde alınan kararla yürürlüğe girmiştir.